17. ročník Řehečské slepice 2018 vyhlášen

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 17. ročník literární soutěže ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2018
Motto 17. ročníku: NA ŘEHEČSKÉ SVATBĚ!
Uzávěrka soutěže je v pátek 12. ledna 2018.
Nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Řehečského kraje Bc. Ferdinand Krasavec, DiS., MBA
Vyhlašujeme soutěž ve třech kategoriích:
1. kategorie – poezie: Přání pro novomanžele,
podmínkou soutěžní práce je, že báseň musí obsahovat slova (ženich, nevěsta, prstýnek a tchyně)
Rozsah práce – maximálně dvě básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).
2. kategorie – próza – povídky na téma: „Svatební veselí s humorem!“
Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).
3. kategorie – písňový text – na motiv lidové písně „Komáři se ženili…“
Předpokládáme minimálně 3 sloky písně.
Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ), takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni.
ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět vítězné texty písně s uvedením jména autora a zdrojem vzniku. Tím bude zaručena publicita autora i soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.

Vyhlašovatel má ve všech kategoriích na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět
legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.

Pro zájemce o 3. kategorii uvádíme text písně „Komáři se ženili…“

Komáři se ženili,
bzum bzum ženili,
kapku vína neměli,
bzum bzum neměli.
Komáři se ženili, ženili,
kapku vína neměli,
Komáři se ženili, ženili,
kapku vína neměli.

Přiletěl k nim slavíček,
bzum bzum slavíček,
přines vína žejdlíček,
bzum bzum žejdlíček.
Přiletěl k nim slavíček, slavíček,
přines vína žejdlíček, přiletěl k nim slavíček, slavíček,
přines vína žejdlíček.

Komáři se opili,
bzum bzum opili,
až komára zabili,
bzum bzum zabili.
Komáři se opili, opili,
až komára zabili,
komáři se opili, opili,
až komára zabili.

Komár leží v komoře,
bzum bzum v komoře,
muška pláče na dvoře,
bzum bzum, na dvoře, komár leží v komoře, v komoře,
muška pláče na dvoře,
komár leží v komoře, v komoře,
muška pláče na dvoře.

Neplač, muško, co ti je,
bzum bzum, co ti je,
vždyť ti komár ožije,
bzum bzum, ožije, neplač, muško,
co ti je, co ti je,
vždyť ti komár ožije,
neplač, muško, co ti je, co ti je,
vždyť ti komár ožije.

Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům z České republiky, bez věkového omezení.
Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé ze soutěže vyřadí (příspěvky zaslané na nesprávné adresy, nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.). Soutěžní práce přijímají pořadatelé přednostně e-mailem na adrese: slepice@rehec.cz .
Soutěžící označí práce kategorií (do které práci přihlašuje) a uvede své jméno a příjmení, rok narození, povolání, adresu s PSČ, e-mailovou adresu a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Autor musí pořadatelům uvést svoje pravé jméno. Pokud chce být uveden pod pseudonymem, může, ale pořadatel musí znát jeho občanské jméno. Pokud pořadatel zjistí, že psal práci někdo jiný, než bylo uvedeno v přihlášce, nebude cena udělena. Pokud nemá soutěžící přístup k internetu, může svoji soutěžní práci výjimečně zaslat listovní poštou na adresu: Martin Žantovský, Bezručova 1865, 509 01 Nová Paka. (Práce jsou porotě předkládány vždy anonymně, proto nemohou být do soutěže zařazeny práce zaslané na jiné adresy!) Pokud využijete listovní poštu, přiložte soutěžní práci ve třech výtiscích. Pokud nám pošlete práci zároveň na CD, usnadníte nám přípravu sborníku. Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory.
Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2018. Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny. Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 7. dubna 2018).
Další informace o průběhu soutěže lze nalézt na www.rehec.cz.

V Řehči 1. října 2017
Za SRPŘ: Václav Franc