15. ročník Řehečské slepice vyhlášen

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 15. ročník literární soutěže ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2016
Motto 15. ročníku: (Nejen) ŘEHEČŠTÍ VELIKÁNI! (Minulí, současní a budoucí) aneb Mí Řehečáci mi porozumí a jestli né, tak uvidí!
Uzávěrka soutěže je v pátek 15. ledna 2016.
Vyhlašujeme soutěž ve třech kategoriích:
1. kategorie – poezie – na téma: Ódy na velké osobnosti (i fiktivní) nejen řehečské historie! Rozsah práce – maximálně tři básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).
2. kategorie – próza – na téma: Dopište Václava France. Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).
Dopiště rozepsaný text Václava France: „Osamocený pasažér František vystoupil. Letmo přehlédl známá místa, nasál vůni rodného kraje. Vydal se svým směrem vstříc …“
3.kategorie – písňový text – na motiv
lidové písně „Ta slepička kropenatá …“. Předpokládáme minimálně 3 sloky písně.
Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ), takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni. ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět vítězné texty písně
s uvedením jména autora a zdrojem vzniku. Čímž bude zaručena publicita autora
i celé soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.
Vyhlašovatel má na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.
Pro autory uvádíme původní text písně
„Ta slepička kropenatá …“ z 3.kategorie:
Ta slepička kropenatá drobného peří,
vzkázala mě moje milá, že mně nevěří.
/:Když nevěří ať nechá a já půjdu do světa carara,
tam si budu namlouvati hezká děvčata:/
Namluvil sem si já holku slouží na faře,
já tam za ní nesmím chodit skrze faráře.
/:Já tam za ní chodívám, boty v ruce nosívám carara,
pomaloučku, po lehoučku dveře otvírám:/
Když jsem já šel od svej milej tuze pršelo,
spadl jsem já do kaluže, to mě mrzelo.
/:Zamazal jsem si boty, vestu, kabát, kalhoty carara,
tak jsem přišel od svej milej jako z roboty:/
Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům
České republiky, bez věkového omezení.
Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé
ze soutěže vyřadí
(příspěvky nepsané na stroji či počítači,
větší rozsah práce atp.).
Soutěžící označí práce vlastním heslem, kategorií (do které práci přihlašuje) a přiloží zalepenou obálku označenou týmž heslem, v níž uvede jméno a příjmení, rok narození, povolání, kategorii, adresu s PSČ a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Soutěžní práci přiloží ve třech výtiscích. Autor musí pořadatelům uvést svoje pravé jméno, pokud chce být uveden pod pseudonymem, může, ale pořadatel musí znát jeho občanské jméno. Pokud pořadatel zjistí, že psal práci někdo jiný než bylo uvedeno v přihlášce, nebude cena udělena. Pokud nám pošlete svoje práce zároveň na disketě nebo CD, usnadníte nám přípravu sborníku (texty posílejte v běžných formátech txt nebo doc bez grafických úprav).
Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na
propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory. Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2016. Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny.
Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 2. dubna 2016).
Adresa na zaslání soutěžních prací: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka
(na obálku uveďte heslo Řehečská slepice 2016) nebo lze použít internetovou cestu: slepice@rehec.cz (anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce e-mailem).
Další informace o průběhu soutěže lze nalézt na www.rehec.cz.
V Řehči 1. října 2015
Za SRPŘ: Václav Franc