Odstartoval 8. ročník literární soutěže Řehečská slepice, tentokrát s nepohádkovými tématy (2009)

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 8. ročník literární soutěže Řehečská slepice 2009. Letos soutěžíme pouze ve dvou kategoriích a témata jsou zúžena. Věnujte proto zvýšenou pozornost zadání. Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům České republiky, bez věkového omezení. Soutěžící mohou zaslat své dosud nepublikované a do jiných soutěží nezaslané práce bez žánrového omezení (poezie, povídky, fejetony, glosy, historické práce atp.) v rozsahu maximálně 5 normostran textu (psáno na stroji nebo počítači). Vyhlašovatel má na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.Motto letošního ročníku:
Řeheč – obec nepohádky

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, a to:
1. kategorie: práce na téma Pohádka-nepohádka. Očekáváme humorné příběhy z pohádkového světa, parodie pohádek atd.
2. kategorie: próza a poezie na volné téma Život není pohádka.

Soutěžící označí práce vlastním heslem, kategorií (do které práci přihlašuje) a přiloží zalepenou obálku označenou týmž heslem, v níž uvede jméno a příjmení, rok narození, povolání, kategorii, adresu s PSČ a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Soutěžní práci přiloží ve čtyřech výtiscích. Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Bude-li vydán sborník vítězných prací, obdrží jej vítězové zdarma. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory. Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní cenu, Řehečskou kraslici, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2009. Dále bude udělena Cena řehečského čtenáře. Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, budou ze soutěže vyřazeny (např. příspěvky nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.).

Uzávěrka soutěže je v pátek 16. ledna 2009.

Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře roku 2009 (v dubnu). Sdružení rodáků a přátel Řehče se těší na vaši účast v soutěži a všem účastníkům přeje potřebnou inspiraci. Řehči potom přeje ještě větší šíření slávy tohoto významného místa naší vlasti do všech koutů republiky. (Pro nezasvěcené uvádím, že blízko Řehče leží například okresní město Jičín. Více informací lze nalézt na www.rehec.cz.)

Adresa na zaslání soutěžních prací:
Dr. Václav Franc
K Hájku 1724
509 01 Nová Paka
(na obálku uveďte heslo Řehečská slepice 2009)

Nebo lze použít internetovou cestu: slepice@rehec.cz
(anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce e-mailem)
V Řehči 1. října 2008

Napsat komentář